Dodany: 2010-07-19 10:38:01

Źródła prawaŹródła prawa w ujęciu formalnym (normodawczym) to teksty zawierające normy prawa obowiązującego. W systemie prawa ustawowego, źródła prawa w ujęciu formalnym to akty stanowienia prawa sensu stricto (np. ustawy, rozporządzenia) oraz umowy stanowiące formę tworzenia prawa, w których to poszczególne strony ustalają obowiązujące normy (np. układy zbiorowe pracy).

 

Źródłem prawa jest również prawo zwyczajowe, ale w mniejszym zakresie niż teksty normatywne. Najwyższe miejsce w hierarchii źródeł prawa zajmuje Konstytucja RP. Dzieli ona źródła prawa na akty normatywne powszechnie obowiązujące oraz wewnętrznie obowiązujące. Za źródła prawa krajowego Konstytucja RP uznaje: umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą parlamentu wyrażoną w ustawie oraz umowy zawarte w drodze samodzielnej ratyfikacji prezydenta.

 

Źródła prawa w postaci ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych są podrzędne w stosunku do konstytucji i muszą być z nią zgodne. Wyróżniamy także źródła prawa w znaczeniu poznawczym (fontes iuris cognoscendi). Są to źródła poznania prawa, czyli publikatory zawierające autentyczną treść norm prawnych. Należą do nich m.in. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennika Urzędowy Unii Europejskiej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Źródła prawa
Nick: