Dodany: 2010-07-19 11:36:51

Prawo pracyPrawo pracy dotyczy osób połączonych ze sobą stosunkiem pracy. Chodzi tu oczywiście o pracodawców i pracowników.

 

Spory pomiędzy stronami rozwiązywane są przez sądy pracy. Źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy, który bezwględnie normuje kwestie związane ze stosunkiem pracy. Kodeks pracy pełni nadrzędną rolę nad wszelkimi innymi uregulowaniami dotyczącymi stosuku pracy. Nie ma możliwości, by jakikolwiek regulamin pracy bądź umowa zawarta między stronami podważała zapisy Kodeksu pracy. Do głównych zasad, które reguluje Kodeks pracy należą m.in.: obowiązki pracodawcy względem pracownika, obowiązki pracownika względem pracodawcy, praw stron itd. Uzupełnieniem Kodeksu pracy jest Kodeks cywilny, który zastosowanie ma zawsze wtedy, gdy w Kodeksie pracy występuje luka prawna.


Wśród zagadnień posuszanych przez prawo pracy znajdują się:

- zagadnienia dotyczące stosunku pracy - nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, wygaśnięcie stosunku pracy,

- zagadnienia związane z równym traktowaniem pracowników w stosunkach pracy,

- zagadnienia związane z wynagrodzeniem za pracę,

- zagadnienia związane z czasem pracy,

- zagadnienia związanie z urlopami wypoczynkowymi,

- zagadnienia związane z rodzicielstwem pracowników,

- zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prawo pracy
Nick: